Sendratari “Lokapala”

  • home //
  • Sendratari “Lokapala”
Post Image
admin 29 Juni,2020

Sendratari “Lokapala”

Sendratari “Lokapala” menggambarkan pusat-pusat kebudayaan yang ada di Kabupaten Sleman dengan ditunjukan pada empat arah mata angin, yaitu: di sektor utara, merupakan kawasan lereng Gunungapi Merapi yang menjadi sumber budaya dalam menjaga keelarasan alam. Di sektor utara tersebut tumbuh subur tanaman Salak dan Parijotho, hal tersebut ditunjukkkan dengan Tari Batik Sinom Parijotho. Di sektor  Timur, merupakan kawasan cagar budaya peninggalan agama Hindu dan Budha simbol kerukunan yang ditunjukkan dengan Tari Dadhungawuk.

Selanjutnya di sektor Selatan, terdapat situs Ambar Ketawang merupakan simbol kebudayaan keraton yang kaya dengan nilai-nilai filosofi budaya, ditunjukkan dengan Tari Kesetiaan Wirasuta dan Nyi Wirasuta. Di sektor Barat, merupakan masyarakat agraris dan religi, ditunjukkan dengan Tari Trengganon. Pusat dari keempat mata arah mata angin tersebut berpusat di pusat pemerintahan sebagai pancer, yang dijadikan sebagai pemimpin, pengatur, pengayom, dan penjaga dari semua sudut sisi budaya masyarakat tersebut. Keempat kiblat dan lima pancertergambar didalam karya repertoar dan KRT Pringgodiningrat dijadikan simbol sebagai tokoh Lokapala dibumi Sembada ini.